TOEPASSING: Coating wordt toegepast waar een slijtvaste en vloeistofdichte wand- of vloerafwerking vereist is. Coating is uitermate geschikt als slijtlaag op ondergronden van beton, asfalt, metaal, zandcement, anhydriet en hout. De Coating is in 3 lagen nog dampdiffuus. Als verzegeling op ingestrooide systemen dient men 2 lagen aan te brengen om vlekvorming te voorkomen.

KENMERKEN: slijtvast, geheel naadloos, hygiënisch, chemisch resistent, onbrandbaar, vloeistofdicht, stofvrij, eenvoudig reinigbaar, esthetisch, goed verwerkbaar, oplosmiddelvrij, dampdiffuus, nagenoeg reukloos.

CHEMISCH zuren: goed zouten: goed
RESISTENT: logen: goed oplosmiddelen: goed

Zie voor uitgebreide informatie ons kenmerkenblad EPWA systemen.

SAMENSTELLING: Oplosmiddelvrij waterafdunbaar twee componenten product op basis van emulgeerbare vloeibare epoxyhars en een gemodificeerde polyamide als verharder met een zeer laag vrij aminegehalte < 0,5 %

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1350 kg/m³.
GEGEVENS: Buigsterkte : erichsen tiefung 3 mm.
Vaste stofgehalte : 62 %
Slijtvastheid : slijtwiel cs 10 1000 omw/1000 gr. belasting
slijtage 86 mlg.
Temperatuursbestandheid : tussen -30º en +50ºgr.C; geen thermische
schokbelasting.
Potlife : 2 uur einde pot-life is niet zichtbaar.
Doorharding : beloopbaar na 24 uur bij 15ºC.
licht belastbaar na 48 uur bij 15ºC.
volledig belastbaar na 7 dagen bij 15ºC. en een
RLV< 70%
Vlampunt : 65ºC.
Hechting : 4 N/mm² op beton B60 (breuk in beton).
Verdunning : wel toegestaan met water; 1e laag 10%, 2e
laag niet meer verdunnen.
Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking.
Product tegen vorst en vocht beschermen.
Optimale opslag temperatuur tussen 15º en
25ºC.
Laagdikte : Ca 0,9 mm per laag
Mengverhouding : zie etiket op de verpakking.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cement huid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en voorstrijken met Impregneer of egaliseren met Gietvloer. Gaten en scheuren vooraf repareren met reparatie Mortel of plamuur. Eventueel benodigd afschot dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Cementgeboden ondergronden dienen voldoende droog te zijn om een compleet systeem van minimaal 3 lagen aan te brengen. Het vochtpercentage op een diepte van 20 mm. mag niet hoger zijn dan 4% gemeten met een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15ºC, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 10ºC. zijn en moet tenminste 3ºC. boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15º en 20º C. liggen. De minimale uitharding temperatuur bedraagt 5º C; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Beide componenten zeer grondig mechanisch mengen en overgooien. Pas daarna indien nodig verdunnen met water tot verwerkingsviscositeit, volgens voorschrift. Water zeer grondig vermengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Per laag bedraagt de laagdikte ca. 0,10 – 0,15 mm.

UITERLIJK: Half mat.

STANDAARD
KLEUREN: Charges van eenzelfde kleur kunnen onderling in geringe mate afwijken.

VERBRUIK: Bij een droge laagdikte van 1 mm 220 gr/m² per laag.

REINIGING: Gereedschap kan worden gereinigd met lauw water of met reinigingmiddel VD 3 zolang het materiaal nog niet is doorgehard.

VERPAKKING: Standaard sets van 1 – 2,5 – 5 – 10 kg.

VEILIGHEIDS Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes.
ASPECTEN: Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Comp. A bevat: ALKYLGLYCIDYLETHER EN EEN REACTIE PRODUCT UIT BISPHENOL A EPYCHLOOR-HYDRINE MOLG < 700.

  • Irriterend voor de ogen en de huid.
  • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
  • Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
  • Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.

Comp. B bevat: Is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieu gevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.

AFVAL-
VERWERKING: Indien component B volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen. Verpakking van component A en eventuele restanten dienen te worden afgevoerd als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, een en ander volgens de in onze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkbladen van dit product.