TOEPASSING: Terras tegel kleur-coating wordt ook toegepast als afwerking van houten vloeren, betonmallen, trappen, minerale vloeren e.d. waarbij de oppervlakte structuur behouden blijft.

KENMERKEN: zeer goed slijtvast, geheel naadloos, hygiënisch, uitstekend chemisch resistent, stofvrij, eenvoudig reinigbaar, onbrandbaar, watergedragen, zeer weinig vergelend, lange

potlife, zeer korte droogtijd.

CHEMISCH

RESISTENT: zuren: redelijk zouten: goed

logen: goed oplosmiddelen: redelijk

SAMENSTELLING: Oplosmiddelvrij waterafdunbaar twee componenten product op basis van emulgeerbare epoxyhars en een epoxy amine aduct in water als verharder en diverse vulstoffen en pigmenten.

TECHNISCHE

GEGEVENS: Soortelijke massa : 1340 kg/m³.

Vaste stofgehalte : 50,2 %.

Rek bij breuk : 6,6 %.

Slijtvastheid : slijtwiel CS10 1000 omw/1000 gr. belasting 78
mg.

Hardheid : shore D 80.

Temperatuursbestandheid : tussen –30°C en +80°C.; geen thermische
schokbelasting.

Pot life : 6 uur: einde pot life is zichtbaar.

Doorharding : beloopbaar na 1 uur bij 15°C.

licht belastbaar na 4 uur bij 15°C. en een RLV van
<75 %.
volledig belastbaar na 7 dagen bij 15°C. en een
RLV van <75 %.

Vlampunt : > 65°C.

Hechting : 3 N/mm² gemeten op epoxy gietvloer.

Verdunning : in principe niet verdunnen, maar bij applicatie
aanpassingen maximaal 5 % water.

Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Product
tegen vorst en vocht beschermen. Optimale
opslagtemperatuur 15-25°C.

Mengverhouding : zie verpakking.

ONDERGROND: Het oppervlak dient schoon, en voldoende te zijn uitgehard. Het oppervlak licht schuren met papier, korrel 100 en het schuurstof grondig verwijderen door vegen of zuigen.

VERWERKING: Beide componenten zeer grondig mengen voor verwerking, daarna met een wisser, rol en kwast in een egale laag op de ondergrond verdelen en nogmaals narollen. Het romige uiterlijk van de verzegeling geeft een goede indicatie voor het egaal aanbrengen.

UITERLIJK: Alle RAL kleuren, zijdeglans.

VERBRUIK: Maximaal 200 gr/m²

Minimaal 2 lagen coating aanbrengen.

REINIGING: Gereedschap kan worden gereinigd met lauw water zolang het systeem niet is doorgehard.

VERPAKKING: Standaard sets van 1 – 2,5 – 5 – 10 – 20 kg.

VEILIGHEIDS-

ASPECTEN: Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en/of beschermende crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Comp. A bevat: Is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheids etikettering.

Comp. B bevat: Is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheids etikettering.

AFVAL

VERWERKING: Indien component B volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen. Verpakking van component A en eventuele restanten dienen te worden afgevoerd als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermee vervallen voorgaande kenmerkbladen van dit product.