TOEPASSING: De gietvloer wordt toegepast indien een slijtvaste en zeer vlakke minimaal 2 mm dikke vloerafwerking gevraagd wordt. De Gietvloer EP is bestand tegen zware mechani­sche belastingen. De laag is naadloos, vloeistofdicht en bestand tegen vele chemicaliën.

KENMERKEN: slijtvast, geheel naadloos, hygiënisch, chemisch resistent, stofvrij, eenvoudig reinigbaar, esthetisch, goed vloeibaar.

Vloeistofdicht overeenkomstig CUR-aanbeveling 64

CHEMISCH zuren: goed zouten: goed

RESISTENT: logen: goed oplosmiddelen: redelijk

Zie voor uitgebreide informatie ons kenmerkenblad EP systemen

SAMENSTELLING: Oplosmiddelvrij, gevuld 2-componenten product op basis van gemodificeerde epoxyhars en een cycloaliphatische amine als verharder.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1820 kg/m³.

GEGEVENS: Vaste stofgehalte : 100 %.

Rek bij breuk : 1,7 %.

Druksterkte : 83 N/mm².

Buigsterkte : 50 N/mm².

Treksterkte : 8 N/mm².

E‑modulus : 5800 N/mm².

Slijtvastheid : slijtwiel H 18; 1000 rpm/1000 gr. belasting slijtage 1 gr.

Hardheid : shore D 88. Temperatuursbestandheid : tussen -20º en 55ºC; geen thermische schokbelasting.

Pot‑life : 30 min. bij 20ºC.

Doorharding : beloopbaar na 24 uur bij 15 ºC. licht belastbaar na 48 uur bij 15ºC. volledig belastbaar na 7 dagen bij 15ºC.

Vlampunt : boven 65 gr.C.

Hechting : 6 N/mm² op beton B60 (breuk in beton).

Geadviseerde laagdikte : 2 mm.

Verdunning : niet toegestaan.

Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslagtemperatuur 15º-25ºC.

Mengverhouding : 90 : 10 in gewichtsdelen.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn.Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d.grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en voorstrijken met Impregneer EPWA of egaliseren met Gietvloer EP . Gaten en scheuren vooraf repareren. Eventueel benodigd afschot (max. 1%) dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn, en het vochtpercentage op een diepte van 20 mm. mag niet hoger zijn dan 3% gemeten met een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de omgeving niet lager dan 15ºC., tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 10ºC. zijn en moet tenminste 3º C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15ºen 20ºC.liggen. De minimale uithardingtemperatuur bedraagt 5ºC.: bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Hars en harder componenten in afgepaste verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en verdelen op de vloer d.m.v. een spaan of wisser. Het verdient aanbeveling de zojuist aangebrachte Gietvloer d.m.v. een stekelwals te ontluchten.

UITERLIJK: Glanzend; de glans loopt door gebruik na verloop van tijd terug.

STANDAARD

KLEUREN: overige kleuren op aanvraag. Charges van eenzelfde kleur kunnen onderling in geringe mate afwijken.

VERBRUIK: Ca. 3,70 kg per m² bij een laagdikte van 2 mm.

AFWERKING: De Gietvloer EP kan worden afgestrooid met verschillende soorten en verschillende gradaties kwartsen, chips, en andere aggregaten teneinde een bepaalde stroefheid en/of een verlangd esthetisch effect te verkrijgen. Bovendien kan men door de keuze van een coating het verdere uiterlijk van de afwerking bepalen, zoals glansgraad. De vereiste chemicaliënbestandheid kan eveneens bepalend zijn voor de keuze van het type afwerking.

REINIGING: Gereedschap reinigen met reinigingsmiddel RDS, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

VERPAKKING: Standaard sets van 10 kg en 25 kg.

VEILIGHEIDS‑ Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende ASPECTEN: Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Comp. A bevat: AKYLGLYCIDYLETHER EN EEN REACTIE PRODUCT UIT BISPHENOL A

EPYCHLOOR-HYDRINE MOLG < 700

§ Irriterend voor de ogen en de huid.

§ Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

§ Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

§ Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.

Comp. B bevat: CYCLOALIPHATISCHE AMINE

§ Veroorzaakt brandwonden.

§ Irriterend voor de huid.

§ Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

§ Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

§ Geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen en voor het gezicht dragen.

AFVAL-

VERWERKING: Indien component A volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet
chemische afvalstoffen. Verpakking van component B en eventuele restanten dienen te worden afgevoerd als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen

derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadege­vallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garande­ren wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop‑ en leveringsvoorwaar­den genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkbladen van dit product.