TOEPASSING: Rolcoat wordt toegepast waar een slijtvaste vloeistofdichte en chemisch resistente, eenvoudig aan te brengen, vloer- of wandafwerking wordt vereist. Uitsluitend op steenachtige ondergronden, eventueel ingestrooid met een mineraal aggregaat als slijt- en slipvaste vloerafwerking.

KENMERKEN: slijtvast, geheel naadloos, chemisch resistent, in grote laagdikte aan te brengen, stofvrij, eenvoudig reinigbaar, esthetisch, hygiënisch, vloeistofdicht overeenkomstig CUR-aanbeveling 64

CHEMISCH zuren: goed zouten: goed
RESISTENT: logen: goed oplosmiddelen: matig

Zie voor uitgebreide informatie ons kenmerkenblad EP systemen.

SAMENSTELLING: Oplosmiddelvrij, gepigmenteerd 2 componenten product op basis van epoxy hars en een cycloaliphatische amine als verharder.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1610 kg/m².
GEGEVENS: Vaste stofgehalte : 100 %.
Rek bij breuk : 1,4 %.
Druksterkte : 60 N/mm².
Buigsterkte : 24 N/mm².
Treksterkte : 10 N/mm².
E?modulus : 6000 N/mm².
Slijtvastheid : Slijtwiel H 18 1000 omw/1000 gr. belasting slijtage 1,5 gr.
Hardheid : shore D 84.
Temperatuursbestandheid : tussen -30° en +60°C.; geen thermische schokbelasting.
Pot?life : 30 min. bij 20°C.
Doorharding : beloopbaar na 24 uur bij 15°C.
volledig belastbaar na 7 dagen bij 15°C.
Vlampunt : boven 65 ºC.
Hechting : 6 N/mm² op beton B60 (breuk in beton).
Geadviseerde laagdikte : 0,15 – 0.5 mm. per laag.
Verdunning : toegestaan maximaal 5 % VD 2 of aceton
Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen
vorst en vocht beschermen. Optimale opslag temperatuur
15° – 25°C.
Mengverhouding : Zie etiket verpakking.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en voorstrijken met Impregneer EPWA 2430 of egaliseren met Gietvloer. Gaten en scheuren vooraf repareren. Eventueel benodigd afschot dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn,en het vochtpercentage op een diepte van 20 mm. mag niet hoger zijn dan 3% gemeten met een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15°C., tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 10°C. zijn en moet tenminste 3°C. boven het dauw punt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15 en 20°C.liggen. De minimale uitharding temperatuur bedraagt 5°C.; bij deze temperatuur zal de uitharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Hars- en harder componenten in afgepaste verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen Na menging, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en verdelen op de vloer d.m.v. een spaan, roller, spuit of wisser.

UITERLIJK: Glanzend; de glans loopt door gebruik na verloop van tijd terug.

STANDAARD
KLEUREN:
Charges van eenzelfde kleur kunnen onderling in geringe mate afwijken.

VERBRUIK: Bij een laagdikte van 0,15 mm 250 gram / m².
Bij een laagdikte van 0,5 mm 850 gram / m².

AFWERKING: De Rolcoat EP 2220 kan worden afgestrooid met verschillende soorten en verschillende gradaties kwartsen, chips, en andere aggregaten teneinde een bepaalde stroefheid en/of een esthetisch effect te verkrijgen. Bovendien kan men door de keuze van een coating het verdere uiterlijk van de afwerking bepalen, zoals glansgraad en matheid. De vereiste chemicaliënbestandheid kan eveneens bepalend zijn voor de keuze van het type afwerking.

REINIGING: Gereedschap reinigen met reinigingsmiddel VD 3 of aceton zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

VERPAKKING: Standaard sets van 1 – 2,5 – 5 – 10 kg.

VEILIGHEIDS- Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende
ASPECTEN: crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Comp. A bevat: ALKYLGLYCIDYLETHER EN EEN REACTIE PRODUCT UIT BISPHENOL A EPYCHLOOR – HYDRINE MOLG < 700

 • Irriterend voor de ogen de huid.
 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.

Comp. B bevat: CYCLOALIPATISCHE AMINE
– Veroorzaakt brandwonden.

 • Irriterend voor de huid.
 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig
  medisch advies inwinnen.
 • Geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de ogen
  en voor het gezicht dragen.

AFVAL-
VERWERKING: Indien component A volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen. Verpakking van component B en eventuele restanten dienen te worden afgevoerd als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schade gevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop? en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkenbladen van dit product.