TOEPASSING: Mortel EP wordt toegepast voor o.a.;

 • beschermen van vrijgekomen wapeningsstaal.
 • repareren van beton, steen, etc.
 • het formeren van (hol) plinten
 • specifiek voor verticaal reparatiewerk met een minimum noodzaak

tot het gebruik van bekistingen.

KENMERKEN: slijtvast, geheel naadloos, hygiënisch, uitstekend chemisch resistent

stofvrij, eenvoudig reinigbaar, esthetisch, goed verwerkbaar.

CHEMISCH

RESISTENT: zuren: goed zouten: goed

logen: goed oplosmiddelen: goed

Zie voor uitgebreide informatie ons kenmerkenblad EP systemen.

SAMENSTELLING: Oplosmiddel vrij, hoog gevuld twee componenten product op basis van

epoxyhars en polyamine.

TECHNISCHE Soortelijke massa : ca.1150 kg/m³.

GEGEVENS: Vaste stofgehalte : 100 %.

Druksterkte : 37 N/mm².

Buigsterkte : 7,5 N/mm².

Slagsterkte : 0.9 KJ/m².

E‑modulus : 3500 N/mm².

Pot‑life : 30 minuten bij 15ºC.

Doorharding : beloopbaar na 12 uur bij15ºC.

licht belastbaar na 24 uur bij 15ºC.

volledig belastbaar na 7 dagen bij 15ºC.

Vlampunt : > 100 ºC.

Hechting : 4 N/mm² op beton B60 (breuk in beton).

6 N/mm² op staal 37.

Verdunning : niet toegestaan.

Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking.
Product tegen vorst en vocht beschermen.

optimale opslag temperatuur 15‑25ºC.

Mengverhouding : 1 : 1 gewichtsdelen.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en voorstrijken met Impregneer EPWA . Cementgeboden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 10ºC. zijn en moet tenminste 3ºC boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen de 15º en 20ºC liggen. De minimale uitharding temperatuur bedraagt 5º C; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Voeg harder aan het harscomponent toe en meng grondig tot een egale grijze kleur.

De gemengde massa kan met troffel, spaan en voegspijker gemakkelijk worden
verwerkt. Eventuele mallen voorzien van lossing middel of bekleden met plastic folie.
Minimale verwerking temperatuur 10ºC.

UITERLIJK: Fijn schuurwerk.

STANDAARD

KLEUR: Betongrijs.

VERBRUIK: 1,15 kg/dm³.

REINIGING: Zolang de massa nog niet is doorgehard kan gereedschap e.d. worden gereinigd

met reinigingsmiddel RDS.

VERPAKKING: Standaard sets van 2,5 – 5 en 10 kg.

VEILIGHEIDS‑

ASPECTEN: Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende

crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Comp. A bevat: ALKYLGLYCIDYLETHER EN EEN REACTIE PRODUCT UIT BISPHENOL A

EPYCHLOORHYRINE MOLG < 700

 • Irriterend voor de ogen en de huid.
 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
 • Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.

Comp. B bevat: POLYAMINE

 • Veroorzaakt brandwonden.
 • Irriterend voor de huid.
 • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
  deskundig medisch advies inwinnen.
 • Geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de
  ogen/het gezicht dragen.

AFVAL-

VERWERKING: Indien component A volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet

chemische afvalstoffen. Verpakking van component B en eventuele restanten dienen te worden afgevoerd als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoor­delijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schade­gevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. vol­gens de in onze algemene verkoop‑ en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkenbladen van dit product.