TOEPASSING Plamuur EP wordt toegepast voor het uitvlakken van beton, het dichten

van gietgallen en grindnesten in beton, het uitvlakken van lasnaden in stalen platen

en bekistingen, het verlijmen van profielen, tegels en dorpels op steenachtige

ondergronden, hout en metaal en oppervlakkige reparaties.

KENMERKEN uitstekend verwerkbaar, volledig krimpvrij, per arbeidsgang in grote laagdikte aan te

brengen.

CHEMISCHE zuren : goed zouten : goed

RESISTENTIE: logen : goed oplosmiddelen : goed

Zie voor uitgebreide informatie ons kenmerkenblad EP systemen.

SAMENSTELLING Oplosmiddelvrij, hooggevuld 2- componenten product op basis van geëlastificeerde

epoxy harsen en gemodificeerde polyamide als verharder.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1700 kg/m³

GEGEVENS Vaste stofgehalte : 100 %.

Druksterkte : 78 N/mm²

Buigsterkte : 34 N/mm²

E‑modulus : ca. 7900 N/mm².

Hardheid : shore D 79

Temperatuursbestandheid : tussen -20ºC en +65ºC; geen thermische

schokbelasting.

Pot‑life : 30 minuten bij 15ºC

Doorharding : Na 12 uur bij 15ºC schuur en overschilderbaar.

Volledig uitgehard na 5 dagen bij 15ºC.

Vlampunt : > 65ºC.

Hechting : 5 N/mm² op beton B60 (breuk in beton).

8 N/mm² op staal 37.

Verdunning : niet toegestaan

Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Product

tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslag

temperatuur tussen 15ºC en 25ºC

Mengverhouding : 1 : 1 zowel in gewichtsdelen

ONDERGROND De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d.

grondig verwijderen door slijpen, frezen of schuren. Cementgebonden ondergronden

dienen minimaal 28 dagen oud te zijn, De verwerkingstemperatuur tussen de 5ºC. en

20ºC liggen. De minimale uithardingtemperatuur bedraagt 5ºC; bij deze temperatuur

zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING Beide componenten zorgvuldig mengen. Door een kleurverschil in beide componenten is de juiste menging goed te controleren. Aanbrengen met een

plamuurmes, plamuurrubber of spatel die de juiste afwerkvorm heeft. Moeilijk te

bereiken hoeken en lasnaden kunnen met een kitspuit worden volgespoten waarna

met een in een oplosmiddel gedoopte penseel een strakke afwerking gerealiseerd

kan worden.

UITERLIJK Glanzend

STANDAARD Wit, Overige kleuren op aanvraag.

RAL KLEUREN

VERBRUIK 1,7 kg per mm laagdikte per m².

REINIGING Gereedschap reinigen met Reinigingsmiddel RDS, of aceton zolang het materiaal

nog niet is uitgehard.

VERPAKKING Standaard sets van 0,5 – 1 en 5 kg.

VEILIGHEID Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende

ASPECTEN cremes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Comp. A bevat : ALKYLGLYCIDYLETHER EN EEN REACTIE PRODUCT UIT BISPHENOL A

EPYCHLOORHYRINE MOLG < 700.

  • Irriterend voor de ogen en de huid.
  • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
  • Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
  • Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen / het gezicht dragen.

Comp. B bevat: POLYAMINE

  • Veroorzaakt brandwonden.
  • Irriterend voor de huid.
  • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
  • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en

deskundig medisch advies inwinnen.

  • Geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescherming voor de

ogen/ het gezicht dragen.

AFVAL – Indien component A volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet

VERWERKING chemische afvalstoffen. Verpakking van component B en eventuele restanten dienen

te worden afgevoerd als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door onze geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vindt plaats buiten onze controle mogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schade­gevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, een en ander vol­gens de in onze algemene verkoop‑ en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkenbladen van dit product.
​ »