TOEPASSING: Als impregneer bij het waterafstotend maken van gevels, beton, muren, dakpannen, cement
platen, natuursteen etc. Niet toepassen tezamen met oplosmiddelhoudende systemen of op
bestaande siliconen bevattende lagen. Wel toepasbaar op verouderde oplosmiddelhoudende
ondergronden. Voor een langere werking de behandeling na ca. 8 jaar herhalen.

KENMERKEN: water gedragen systeem, geen stankoverlast, geen vochtdoorslag, voorkomt vorstschade, minder aanhechting van vervuiling, waterdampdiffusie blijft bestaan, eenvoudige verwerking, verbetering van de isolatie, geen uitbloeding, energie en kostenbesparend, uv en vorstbestendig, hoog penetratievermogen, na applicatie niet zichtbaar.

SAMENSTELLING: Samengesteld op basis van oligomeer alkyalkoxysiloxaan na uitharding blijft een

kleefvrije hydrofobe ondergrond achter.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1010 kg/m³.

GEGEVENS: Standaard kleur : transparant.

Ph waarde : 6 tot 8.

Reactie : d.m.v. luchtvochtigheid. Siloxaan gehalte : ca. 5 % gew.

Vaste stofgehalte : 4,1 % gew.

Viscositeit : 4 mPa. sec.

Verdunningsmiddel : niet verdunnen.

Houdbaarheid : tot 18 maanden na productiedatum.

ONDERGROND: Goed reinigen. De oppervlakte moet minimaal tot ca. 5 mm diep luchtdroog te zijn.

VERWERKING: – Goed schudden voor gebruik.

  • Verwerken tot een temperatuur van 30°C.
  • Niet verwerken bij vorst of bij felle zonnestraling op de gevel.
  • Penetratiediepte van het impregneermiddel is maatgevend voor de duurzaamheid.
  • Verwerking moet geschieden met apparatuur die absoluut vrij is van organische oplosmiddelen.

De eenvoudigste methode is het aanbrengen met een platte witkwast of een roller, vooral praktisch bij behandeling van kleine oppervlakken. Oppervlakken die niet behandeld moeten worden dienen
te worden afgeplakt.

SPUITEN: Deze methode wordt toegepast bij grote oppervlakken waarbij gebruikt wordt gemaakt van sproei en spuit apparatuur. De pompdruk mag niet te hoog zijn om een verneveling van de impregneer emulsie te voorkomen.

VLOEIEN: Deze methode verdient de voorkeur bij behandeling van grote oppervlakken. Om zeker te zijn van een goede overlappende impregnering dient de gevel van boven naar beneden te worden behandeld. Sterk zuigende ondergronden 2x nat in nat behandelen. Deze methode is economisch en efficiënt en wordt algemeen voorgeschreven c.q toegepast.

REINIGEN: Gebruikte apparaten en gereedschappen goed reinigen met water. Gemorste PSW 1811 in nog natte toestand verwijderen met water waar aan een scheutje azijn is toegevoegd.

VERBRUIK: – Minerale ondergrond 0,5 tot 0,8 liter/m²

  • Metselwerk 0,4 tot 1,0 liter/m²
  • Gasbeton 0,5 tot 1,0 liter/m²
  • Natuursteen 1,0 tot 1,5 liter/m²

VEILIGHEIDS ‑

ASPECTEN: Vermijdt contact met de huid door gebruik van handschoenen en/of

toepassing van beschermende crèmes. Niet roken en drinken tijdens de verwerking.

VERPAKKING: Cans van 10 en 25 liter.

AFVAL

VERWERKING: Gevel impregneer PSW 1811 is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieu gevaarlijke stoffen.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schade­gevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop‑ en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkenbladen van dit product.