TOEPASSING: Bekleding PU wordt toegepast op een minder starre ondergrond als slijtvaste, vloeistofdichte, naadloze vloerafwerking en/of waar een aantasting door lichte chemische invloeden te verwachten is, bekleding PU is een uitstekende afwerking op ondergronden zoals metaal, hout, asfalt, kunststof e.d. en is uitermate geschikt als meer laags afwerking.

KENMERKEN: slijtvast, geheel naadloos, hygiënisch, chemisch resistent,

stofvrij, eenvoudig reinigbaar, esthetisch, goed vloeibaar, hard elastisch.

CHEMISCH zuren: goed zouten: goed

RESISTENT: logen: goed oplosmiddelen: matig

Zie voor uitgebreide informatie ons kenmerkenblad PU systemen.

SAMENSTELLING: Oplosmiddelvrij 2-componenten product op basis van polyurethaan harsen en MDI als verharder.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1510 kg/m³.

GEGEVENS: Vaste stofgehalte : 100 %.

Rek bij breuk : 23 %.

Druksterkte : 37 N/mm².

Buigsterkte : 38 N/mm².

Treksterkte : 13 N/mm².

Scheursterkte : ca. 45 KN/m².

E‑modulus : 5000 N/mm².

Slijtvastheid : slijtwiel H 18; 1000 omw/1000 gr. belasting:

slijtage 1 gr.

Hardheid : instelbaar vanaf shore D 60.

Temperatuursbestandheid : tussen -20º en +60ºC.;geen thermische
schokbelasting.

Potlife : 30 min. bij 20 º C.

Doorharding : beloopbaar na 24 uur bij 15ºC. licht
belastbaar na 48 uur, bij 15º C. volledig
belastbaar na 7 dagen bij 15ºC.

Vlampunt : boven 65ºC.

Hechting : 6 N/mm² op beton B60 (breuk in beton).

: 12 N/mm² op staal 37.

Geadviseerde laagdikte : 2 mm.

Verdunning : niet toegestaan.

Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking.
Product tegen vorst en vocht beschermen.
Optimale opslagtemperatuur

tussen 15º en 25ºC.

Mengverhouding : zie etiket op de verpakking.

Verwerking temperatuur : tussen 15º en 25ºC.

Min. Verwerking temp. : 5º C.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en voorstrijken met PU of PU Gaten en scheuren vooraf repareren. Eventueel benodigd afschot (max. 2 %)dient in de ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn, en het vochtpercen­tage op een diepte van 20 mm. mag niet hoger zijn dan 3% gemeten m et een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15ºC., tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 10ºC. zijn en moet tenminste 3ºC. boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen de 15º en 20ºC. liggen. De minimale uitharding

temperatuur bedraagt 5ºC.; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Hars en harder componenten in afgepaste verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en verdelen op de vloer door middel van een spaan en wisser. Het verdient aanbeveling de zojuist aangebrachte bekleding PU d.m.v. een stekelwals te ontluchten.

UITERLIJK: Zijdeglans.

STANDAARD KLEUREN: overige kleuren op aanvraag. Charges van eenzelfde kleur kunnen onderling in geringe mate afwijken.

VERBRUIK: Als dikkere gietlaag Ca. 2.5 kg per m2 bij een laagdikte van 1.5 mm. Als dunnere coating laag (rollaag) Ca 200 tot 300 gram per m²

AFWERKING: Teneinde een krasvaste niet verkleurende oppervlakte te verkrijgen kan een Coating PU 2366 worden aangebracht.

REINIGING: Gereedschap reinigen met reinigingsmiddel VD 3, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

VERPAKKING: Standaard sets van 1 – 3 – 5 – 10 kg.

VEILIGHEIDS‑ Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crèmes.

ASPECTEN: Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Comp. A bevat: Is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet milieugevaarlijke stoffen en behoeft derhalve geen veiligheidsetikettering.

Comp. B bevat: DIFENYLMETHAAN-4.4-DIISOCYANAAT, ISOMEREN/ HOMOLOGEN.

  • Schadelijk bij inademing.
  • Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid.
  • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
  • Spuitnevel niet inademen.
  • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
  • Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
  • Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
  • In geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
    (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

AFVAL

VERWERKING: Indien component A volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen.Verpakking van component B en eventuele restanten dienen te worden afgevoerd als

klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden; zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoor­delijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schade­gevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop‑ en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkbladen van dit product.