Zeer emissie-arme, zelfverlopende, cementaire egaliseer- en nivelleermassa

Voor alle geschikte ondergronden ook voor renovatie, binnen. SCHÖNOX standaard kenmerkt zich door een zeer geringe krimp en goede vloeieigenschappen.

Producteigenschappen SCHÖNOX standaard

 • EC 1R: zeer emissie-arm, regulerend
 • voor binnen
 • zelfverlopend
 • makkelijk smeerbaar
 • zeer goed schuurbaar
 • verbeterde zuigkrachtigheid
 • hard- en vastheid
 • geschikt op vloerverwarming zonder aanvulling
 • kunstharsveredeld
 • laagdiktes van 1 tot 10 mm zonder toeslag
 • laagdiktes van 10 tot 20 mm met toeslag
 • droging door hydratatie
 • pompbaar
 • spanningsarm
 • vanaf 1 mm laagdikte bureaustoelvast volgens DIN EN

12529

 • porïenarme oppervlakte
 • hoog vulvermogen
 • chromaatarm volgens REACH

.

Toepassingsgebied

Producteigenschappen

SCHONOX®

3.83

SCHÖNOX standaard is geschikt voor het uitvlakken

egaliseren en nivelleren van ondergronden:

 • onder textiele en elastische bekledingen
 • bij volledige egalisatie onder parket, laagdikte minimaal

2 mm in combinatie met elastische SCHÖNOX parketlijmen.

binnen.

Ondergronden

SCHÖNOX is geschikt voor het uitvlakken,

egaliseren en nivelleren van:

 • beton
 • cement- en snelcementdekvloeren
 • calciumsulfaatgebonden dekvloeren
 • oude ondergronden met watervaste lijmresten
 • nieuwe gietasfaltvloeren IC 10 en IC 15 volgens DIN

18 354 en DIN 18 560, laagdikte 2 tot 3 mm.

 • oude gietasfaltvloeren IC 10 en IC 15 (eventueel moet,

de hardheidsklasse in een asfaltlaboratorium worden

bepaald) volgens DIN 18 354 en DIN 18 560, af hankelijk

van samenstelling, leeftijd, stabiliteit en ge bruik.

Controleren op losse delen en scheurvorming. Voor het

egaliseren van deze ondergrond met spanningsarme,

cementaire egaliseermiddelen zijn deze vloeren niet

geschikt. Wij adviseren daarom de toe passing van spanningsvrije,

calciumsulfaatgebonden SCHÖ NOX-egaliseermiddelen!

In geval van twijfel verzoeken wij u informatie

in te winnen.

 • magnesiumvloeren met minerale toevoegingen
 • kermische bekledingen
 • geschikte spaan- of OSB-platen (geschroefd en/of volvlak

verlijmd

Eisen aan de ondergrond

Gronderingen

 • Voldoende vastheid, draagkrachtig en duurzaam droog.
 • Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen,

zoals bijv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.

 • Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische

manier bv. door schuren, stralen of frezen verwij –

deren.

 • Oude losse of slecht hechtende egaliseerlagen mechanisch

verwijderen.

 • Bij latere toepassing van bekledingen moeten cementdekvloeren

een restvochtgehalte van ≤ 2,0 CM-% (verwarmde

dekvloerconstructies ≤ 1,8 CM-%) en calcium –

sulfaatgebonden dekvloeren ≤ 0,5 CM-% (verwarmde

dekvloerconstructies ≤ 0,3 CM-%) bevatten.

 • Oude wateroplosbare lijmresten volledig verwijderen. Bij

blijvende resten met SCHÖNOX EG voorstrijken.

 • Oude watervaste lijmresten zoveel mogeljik mechanisch

verwijderen.

 • Oude bekledingslagen zoals bijv. keramische tegels

moeten vooraf worden ontvet, gereinigd en geschuurd.

 • Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige

norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn.

 • De geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van

toepassing.

Gronderingen

 • normaal zuigende ondergronden zoals bv.:
 • cementdekvloeren, snelcementdekvloeren of beton

met SCHÖNOX standaard (1:3) of SCHÖNOX PG (1:11 in

gew.-delen) gronderen

 • niet zuigende, gladde, dichte ondergronden zoals bv.:
 • gietasfaltvloeren, onvoldoende afgezand
 • keramische tegels
 • oude, watervaste zoveel mogelijk verwijderde lijm –

resten

met SCHÖNOX standaard (onverdund) of SCHÖNOX PG (1:2

in gew.-delen) gronderen.

 • calciumsulfaatgebonden ondergronden zoals bv.:
 • calciumsulfaatgebonden dekvloeren

met SCHÖNOX standaard (1:1) of SCHÖNOX PG (1:5 in gew.-

delen) gronderen (droogtijd min. 24 uur)

 • magnesiumvloeren (geen steinholz):

met SCHÖNOX SHP gronderen

 • Houten ondergronden zoals:
 • spaan- of OSB-platen (geschroefd en/of volvlak verlijmd)

met SCHÖNOX VD (puur) of SCHÖNOX PG (1:2 vermengd

met water) tegen vocht beschermen. (Droogtijd

ISO 9001 en 14001 door het DQS gecertificeerd.

Technische gegevens

 • pottijd ca. 30 minuten bij +20 °C
 • begaanbaar(1) na ca. 2 uur
 • bekleedbaar(1) – tot 5 mm na ca. 24 uur

voor alle bekledingen

 • tot 10 mm na ca. 48 uur

voor alle bekledingssoorten

 • verwerkingstemperatuur niet onder +5 °C
 • materiaalverbruik ca. 1,5 kg/m2 mm

(1) bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid, ondergrondtemperatuur

15 °C.

Alle gegevens zijn ca.-waarden en onderhevig aan

wisselende omgevingstemperaturen.

Mengverhouding

 • voor 25 kg SCHÖNOX ca. 6,25 – 6,5 l water”
 • Gestrekt egaliseermiddel:

max. 6,5 l water voor 25 kg SCHÖNOX ZM. Toeslagstof

als laatste component bijmengen.

Laagdiktes 10 tot 20 mm:

Strekstof tot 65 gew% is gelijk aan 16 kg SCHÖNOX

QUARZSAND 0 – 3 mm op 25 kg SCHÖNOX ZM

Gebruiksaanwijzing

 • SCHÖNOX door inroeren in koud schoon water in

een schone kuip homogeen aanmengen. Het gebruik

van een mixer met ca. 600 rpm wordt aanbevolen. Na

een rijptijd van ca. 3 minuten het gemengde materiaal

nogmaals doormengen. Daarna de massa uitgieten en

met een vlakspaan of SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL

verdelen. Bij gebruik van de SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL

in combinatie met prikroller maakt het mogelijk

dat op eenvoudige manier gelijkmatige laagdikten worden

bereikt. Het wegwerken van spaanslagen is dan

normaal gesproken niet noodzake lijk.

 • Bij dikkere lagen en wand/vloer-aansluitingen

SCHÖNOX SPECIAAL-RANDSTROKEN gebruiken.

 • Indien er een tweede egaliseerlaag wordt aangebracht,

moet na volledige droging van de eerste laag worden

voorgestreken met SCHÖNOX VD (1:1) of SCHÖNOX

PG (1:5) of direct nadat de eerste egaliseerlaag be gaan –

baar is „nat in nat“ een tweede egaliseerlag aanbrengen.

Wanneer twee lagen worden aangebracht, mag de max.

aangegeven laagdikte niet worden overschreden. De

tweede laag mag niet dikker zijn, dan de eerste laag.

 • Voorbereidend werk zoals bv. het aanhelen van overgangen,

het egaliseren van oneffenheden kan met de

standvaste reparatiemortel SCHÖNOX RR worden uitgevoerd

 • Afbindende SCHÖNOX -egaliseerlagen tegen hoge

omgevingstemperatuur, direct zonlicht en tocht beschermen.

 • Onder elastische bekledingen aanbevolen laagdikte min.

2 mm.

 • Gereedschap direct met water en zeep reinigen.
 • Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk luchtdicht

sluiten.

Verpakking

Opslag

 • SCHÖNOX koel en droog bewaren.
 • Gedurende 6 maanden houdbaar.
 • Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften

afvoeren.

 • Materiaalresten kunnen, geheel gedroogd, als huisvuil

worden Aangeboden.

 • Niet in het riool, rivieren of aarde laten lopen.

GISCODE

EMICODE

 • ZP1 – cementaire producten, chromaatarm
 • EC 1R: zeer emissie-arm, regulerend
 • Alle gegevens zijn volgens norm.
 • SCHÖNOX bevat cement. Reageert alkalisch in verbinding

met vocht, daarom huid en ogen met veiligheidsbril

en geschikte handschoenen beschermen. Bij

aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking

met de ogen bovendien een arts raadplegen.

 • Let op de productdatabladen van aanvullende producten.

In geval van twijfel adviseren wij nadere informaties

van de fabrikant in te winnen.

 • Het BEB-(Bundesverband Estrich und Belag) merkblad

van februari 2002 betr. „Beurteilen und Vorbereiten von

Untergründen“, „Verlegen von elastischen und textilen

Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett

und Holzpflaster” en “Beheizte und unbeheizte Fuß bo –

denkonstruktionen” moet in acht worden genomen.

 • Samenstelling: Calciumsulfaat-Halfhydraat, chromaatarm

cement EU-VO 1907/2009 (REACH), redispergeerbar

kunststofpoeder, Toeslag- en vulstoffen.

 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Tijdens verwerking en droging voor goede ventilatie zorgen.
 • Eten, drinken en roken gedurende de verwerking vermijden.

•Buigsterkte : erichsen tiefung 6 mm.

•Temperatuursbestandheid : tussen -20º en +75ºC.; geen thermische schokbelasting.

•Pot‑life : 60 min. bij 20ºC.

•Doorharding : beloopbaar na 24 uur bij 15 ºC.

•Licht belastbaar na 48 uur bij 15ºC.

•Volledig belastbaar na 7 dagen bij 15ºC.

•Vlampunt : > 120°C

•Hechting : 6 N/mm² op beton B60 (breuk in beton) / 8 N/mm² op aangeschuurde epoxy gietvloer.

•Geadviseerde laagdikte : 0,08 mm.

•Verdunning : schoon leidingwater.

•Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslagtemperatuur 15º-25ºC.

•Mengverhouding : zie etiket verpakking.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d.grondig verwijderen door schuren en ontvetten reparaties in de ondergrond even voorzetten met coating PUWA . Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn, en het vochtpercentage op een diepte van 20mm. mag niet hoger zijn dan 3% gemeten met een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15ºC., tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 10ºC. zijn en moet tenminste 3ºC boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15ºen 20ºC.liggen. De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 5ºC.: bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Hars- en harder componenten in afgepaste verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en verdelen op de vloer d.m.v. een kwast, vachtroller, wisser of spuitapparatuur.

UITERLIJK: Coating PUWA is zijdeglans.

STANDAARD

KLEUREN: Alleen in transparant

VERBRUIK: Ca. 100 gram m2 bij een laagdikte van 0,053 mm.

REINIGING: Gereedschap reinigen met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

VERPAKKING: Standaard sets van 1, 3 kg en 5 kg.

VEILIGHEIDS‑ASPECTEN: Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crémes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.
»